Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

KŁOPOTY Z CZŁOWIEKIEM


Kolekcji część II


w środę 18 września 2019 o godzinie 19:00

THE TROUBLE WITH MANCollections Part IIon Wednesday 18 September 2019 at 7:00 pm


Program wieczoru:

19:00 otwarcie wystawy

20:00-20:25 wprowadzenie do tematyki wystawy – wykład Jana Michalskiego.


Program:

7:00 pm opening of the exhibition

8:00-8:25 introduction to the subject of the exhibition – a lecture by Jan Michalski.


Zapraszamy na drugą część prezentacji dzieł Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957) zgromadzonych przez Galerię Zderzak. W odsłonie jesiennej pokażemy dzieła figuratywne: obrazy, gwasze, rysunki, fotografie. Tematem wystawy będą „Kłopoty z człowiekiem”.

 

We warmly welcome you to Part Two of the presentation of works by Andrzej Wróblewski (1927-1957) collected by Zderzak Gallery. In this autumn edition we will be showcasing figurative works: pictures, gouaches, drawings, and photographs. The theme of the exhibition is The Trouble with Man.

 

 

Na centralnej ścianie galerii w miejsce „Ryby kosmicznej” pojawi się „Człowiek kosmiczny”. Zobaczymy tańczącego w bólu „Człowieka” – wielki szkic do „Rozstrzelania VIII”. Zobaczymy także legendarną pracę „Złoty Wiek Ludzkości” z lewitującym ryszi.

The central wall of the gallery will hold “Cosmic Man” in place of “Cosmic Fish.” We will see “Man” dancing in pain – a great sketch for “Execution VIII.” We shall also see the legendary “Golden Age of Humanity” with its levitating ryshi.Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Man)
ink, pencil, paper, 90 x 63 cm, 1949
Photo: Zderzak Gallery Archive

 


Powojenny obraz człowieka i człowieczeństwa w sztuce Wróblewskiego tworzy się w trudzie i cierpieniu. Bywa, że ulega całkowitej destrukcji, bywa, że stoją za nim wizerunki prastarych bóstw – Kybele, Izydy, Shivy, Buddy, Bodhisattvy Avalokiteśvary. Wyobraźnia młodego artysty zwraca się ku wielkim system religijnym ludzkości i ku współczesnym sobie soteriologiom, szukając odpowiedzi na zasadnicze pytania: związku duszy i ciała, centralnej pozycji człowieka w kosmosie. Co zostaje człowiekowi nowoczesnemu po redukcji? Czy utracił związek z Górą Podwójnego Horyzontu? Sztuka Wróblewskiego, ukazując dramat człowieka nowoczesnego, jest jednocześnie pełna wizji, snów i transgresji. Komunikuje nam coś bardzo ważnego, co czyni ją bliską kolejnym pokoleniom. „Artyści są ludźmi posiadającymi, często bezwiednie, dar posiadania wizyj” – mówił Mickiewicz. Wystawa w Zderzaku jest przyczynkiem do antropologii twórczości Andrzeja Wróblewskiego.

 

The postwar image of man and personhood in Wróblewski’s art was created in hardship and suffering. Man sometimes undergoes total destruction, sometimes there are images of ancient gods standing behind him – Cybele, Isis, Shiva, Buddha, Bodhisattva, or Avalokiteśvara. The young artist’s imagination turned toward the great religious system of humanity and contemporaneous soteriologies, seeking a response to fundamental questions: the link between body and soul and the central position of man in the cosmos. What is left to the modern man after having been so diminished? Has he lost his link to the Mountain of the Double Horizon? Wróblewski’s art depicting the drama of the modern man is filled with visions, dreams, and transgressions. It tells us something vital, which makes it speak to generation after generation. “Artists are those who possess, often unconsciously, the gifts of having visions,” said Mickiewicz. The Zderzak exhibition is a footnote to the anthropology of Andrzej Wróblewski’s work.


Na pokaz trzeciej i ostatniej części kolekcji – „Andrzej Wróblewski. Fotografia” – zapraszamy w czwartek 12 grudnia 2019 roku.

 

The third and final instalment of the exhibition – “Andrzej Wróblewski: Photography” – will open on Thursday 12 December 2019. 

Andrzej Wróblewski, Untitled
(binomen: Abstract Man)
gouache, paper, 22.5 x 11.6 cm, 1948/49
Photo: Zderzak Gallery Archive
Buddha (source: Wikipedia)

 


Andrzej Wróblewski, Untitled
[The Birth of Bodhisattva Avalokiteśvara from a Lotus Flower]
(binomen: Inflorescences)
gouache, paper, 22.3 x 22.4 cm, 1948
Photo: Zderzak Gallery Archive

 

__  
   

____________________________________________________________

Collection cz I

 

5.6.–31.7.2019

Galeria Zderzak, Kraków, ul. Floriańska 3


 

 

 

Presentation of Andrzej Wróblewski`s works (1927-1957) collected by the Zderzak Gallery. The first part of the exhibition will be held on June 5 - July 31, the second part will be held on September 18 - November 16, 2019.

 

In the first installment we will present works on papers from the 1940s and related to the subject of cosmic catastrophe. So the motives of Sunken Cities, Fish, Heaven over Mountains, Holy Cities and Holy Geometry.

 

In autumn, we will present figurative works: paintings, gouaches and drawings. The theme of the second part of the exhibition will be "Troubles with a Man".  

 

On this occasion, a catalog of all works in the collection - paintings, gouaches, drawings, graphics, photographs, portfolios, typescripts, manuscripts - with the commentaries of Jan Michalski will be released. Planned catalog presentation day: Saturday 16th November 2019

 

 

Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Space Fish) 
gouache, paper, 21.8 x 21.8 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

 


Prezentacja dzieł Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957) zgromadzonych przez Galerię Zderzak. Pierwsza część wystawy odbędzie się w dniach 5 czerwca – 31 lipca, druga część w dniach 18 września – 16 listopada 2019.

 

W pierwszej odsłonie zaprezentujemy prace na papierach pochodzące z lat 40. i związane z tematyką kosmicznej katastrofy. A więc motywy Zatopionych Miast, Ryb, Niebios nad Górami, Świętych Miast i Świętej Geometrii.

 

W odsłonie jesiennej zaprezentujemy dzieła figuratywne: obrazy, gwasze i rysunki. Tematem drugiej części wystawy będą „Kłopoty z człowiekiem”.Z tej okazji wydany zostanie katalog wszystkich dzieł znajdujących się w kolekcji – obrazów, gwaszy, rysunków, grafik, fotografii, portfolia, maszynopisów, rękopisów – z komentarzami Jana Michalskiego. Planowany dzień prezentacji katalogu: sobotę 16 listopada 2019.

 

 


 

Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Space Abstraction) 
gouache, paper, 15.2 x 24.9 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

 

 

 

Andrzej Wróblewski, Untitled

(binomen: Sky above the City) 
gouache, paper, 17.7 x 26.5 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

 

 

tusz

 

Andrzej Wróblewski, Catastrophe

 (binomen: Sky above the City)  
ink, paper, 31 x 45 cm, 1948 
Photo: Galeria Zderzak Archive

Title written with the author’s hand at the bottom edge


__

PLAKAT