Stefan Gierowski

Wojciech Głogowski

  Ryszard Grzyb

  Zbigniew Makowski

  Jadwiga Maziarska

  Jarosław Modzelewski

  Łukasz Stokłosa

  Monika Szwed

  Janusz Tarabuła

  Danuta Urbanowicz

  Andrzej Wróblewski

  Jurry Zieliński

  Erwina Ziomkowska
  
  ...więcej

Janusz Tarabuła

MARGINESY MATERII

Awangardowe eksperymenty z lat 60.

 

Galeria Zderzak, 1.03 - 4.05.2019

wernisaż w piątek 1 marca 2019 o godzinie 19.00

w dniu 88-ych urodzin Artysty

 

R.S.V.P.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 28 lutego, telefonicznie lub mailowo: 12 429 67 43, zderzak@zderzak.pl

 

W holu galerii zostanie wyłożona tabula gratulatoria

 

[scroll down for English version]

 

 

 

Na wystawie „Marginesy materii” pokażemy obrazy Janusza Tarabuły, prekursora malarstwa materii w Polsce, z pierwszej połowy lat 60-tych. Są to rozmaite eksperymenty formalne, większość z nich nie była nigdy wystawiana. Artysta uznał je za próby warsztatowe, prace niższej rangi, mniej udane od innych, znanych z wystaw Grupy Krakowskiej i muzealnych pokazów. Zawstydzone, porzucone, zapomniane, walały się po kątach pracowni na Dębnikach, niektóre uległy uszkodzeniu. Jednak właśnie dlatego – z racji językowej oboczności i nieżyczliwego losu – są dzisiaj dla nas ciekawe i warte poznania. Powstały w kręgu nowatorskiej twórczości Jadwigi Maziarskiej, Tadeusza Kantora i Jonasza Sterna, mentora Tarabuły.


Wystawie daliśmy tytuł, który podkreśla awangardowy wymiar twórczych poszukiwań w ramach nowego języka sztuki – malarskiego strukturalizmu i asamblażu, uprawianych przez młode pokolenie ideowo zaangażowanych artystów po obu stronach Atlantyku. Dokąd prowadzi? Dokąd jest w stanie wyrażać? Sztuka młodego Tarabuły jest bowiem pełna wyrazu, zajęta tym, co trudno wyrażalne – zniewoleniem i unicestwieniem człowieka, pamięcią i transcendencją. Na starych obrazach widzimy liczebniki – powtarzające się, wyciskane w masie elementy, skupione w grupach bądź piętrzące się bezwładnie, widzimy ślepe okna i kraty z twarzami uwięzionych ludzi, widzimy szyny i ślady po torach... To uchwytna pojęciowo, dramatyczna warstwa znaczeniowa tych prac, odnosząca się do historii i polityki. Do warstwy głębszej dociera się bardziej intuicyjnie. O czym mówi opalizowanie papieru fotograficznego, matowa czerń „sadzy” czy „grafitu”, spękana warstwa „zaprawy murarskiej” albo „pokruszonego błota”? Cały ten wymiar geologiczny?


Surowość kompozycji łagodzą subtelne tonacje kolorystyczne: szare, srebrzyste, rude, mysie, zielonkawe, miodowe, gryczane, o barwie kości słoniowej, niepowtarzalne, niespotykane. Połączone z rozważnie stosowanymi efektami fakturowymi oraz dyfuzją światła rozpraszanego przez materiały, których „chropowata powierzchnia składa się z losowo rozmieszczonych płaszczyzn i krzywizn”, sprzyjają kontemplacji tych przedziwnych obiektów mnemonicznych – obrazów i asamblaży złożonych ze śmietnikowych znalezisk. Na wystawie w Zderzaku widz poczuje się jak we wnętrzu zegara o unikalnym mechanizmie. Odmierza on czas od wieczności do teraźniejszości, bez tykania, w zupełnej ciszy.

 

„Wiatr tak nie śpiewa w bezludnym domu // Gdzie o zegary troszczą się zmarli”


Wystawie towarzyszy katalog kolekcjonerski z pełną dokumentacją i autografem artysty.

 

 

 


Janusz Tarabuła, pocz. lat 60.

 

 

Bez tytułu, technika własna, 18.5 x 34 cm, pocz. lat 60., sygn.

 

 

Bez tytułu, technika własna, 28 x 31.5 cm, 1960, sygn.

 

Bez tytułu, technika własna, 26 x 30 cm, 1 poł. lat 60., niesygn.

 

Bez tytułu, technika własna, 28 x 31.5 cm, 1 poł. lat 60., niesygn.

 

Bez tytułu, technika własna, 47 x 78 cm, 1 poł. lat 60., niesygn.

 

Bez tytułu, technika własna, 47.5 x 24.5 cm, pocz. lat 60., niesygn.

 

Bez tytułu, technika własna, 26.5 x 31 cm, 1 poł. lat 60., niesygn.

 

Bez tytułu, technika własna, 26.5 x 23.5 cm, 1 poł. lat 60., niesygn.

 

Bez tytułu, technika własna, 44 x 47.5 cm, poł. lat 60., niesygn.

 

 

Bez tytułu, technika własna, 37.5 x 23.7 cm, lata 60., niesygn.

 

 


Bez tytułu, technika własna, 28.5 x 30 cm, poł. lat 60., niesygn.

 

 

Portret II, technika własna, 50.5 x 45 cm, 1965, sygn.

 


Janusz Tarabuła

Urodzony w 1931 w Krakowie. Studia ukończył w 1956 roku na Wydziale Malarstwa w krakowskiej ASP, dyplom w pracowni Czesława Rzepińskiego. Członek II Grupy Krakowskiej. Współzałożyciel tzw. Grupy Nowohuckiej (1956-61). Jeden z prekursorów strukturalizmu malarskiego (malarstwa materii) w Polsce. W latach 1974-1976 wykładał na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, od 1982 prowadził pracownię malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1996 otrzymał tytuł profesora. Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne, rysunek i grafikę. Współtwórca pomnika Pomordowanych Żydów Lubelskich w Lublinie, autor polichromii kościelnych. Obrazy Janusza Tarabuły znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Galerii Studio w Warszawie, krakowskiego MOCAK-u, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Lublinie, Muzeum w Chełmie Lubelskim, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, i innych.

 

 

 

 

AT THE MARGINS OF THE MATERIAL

Avant-garde Experiments of the 1960s

Galeria Zderzak, 1.03 – 4.05.2019

Opening: Friday 1 March 2019 at 7:00 p.m.

on the 88th birthday of the artist

 

R.S.V.P.

Please confirm attendance by 28 February by telephone or e-mail: +48 12 429 67 43, zderzak@zderzak.pl

 

For the At the Margins of the Material exhibition we are displaying works from the first half of the 1960s by Janusz Tarabuła, a precursor of material painting in Poland. These are a variety of formal experiments, most never before put on display. The artist saw them as dress rehearsals, lesser works, less successful than those we know from the Krakow Group exhibitions and museum shows. Shamefaced, abandoned, forgotten, they littered the corners of his studio in Dębniki, some getting damaged. Yet for precisely this reason – their peripheral language and history of neglect – they interest us today, and are worth revisiting.

 

We have titled the exhibition to stress the avant-garde aspect of these creative explorations in a new artistic language – structuralism in painting. Where does it take us? What can it tell us? The young Tarabuła’s work is highly expressive, yet revolves around what defies expression: human captivity and obliteration, memory, and transcendence. In the pictures of the 1960s we see numbers – repeating, squeezed into a mass of elements, gathered in groups or piling up inertly, we see boarded windows and bars with prisoners’ faces, we see rails and traces of tracks. This is the most palpable, dramatic layer of these works’ meaning. We delve deeper through intuition. What is the significance of the opalescence of the strips of photographic paper, black matte “soot” or “graphite”, the cracked layer of “mortar” or “crumbling mud”? The whole geological aspect?

 

The rawness of these compositions is mollified by the subtle tones of color – gray, silver, ruddy, green, honey, ivory – they are unique, seldom encountered. Their combination with sparing and balanced texture effects, with materials that absorb or scatter the light, incline the viewer to contemplate these odd mnemonic pieces. At the Zderzak exhibition the viewers feel as though they are inside an old clock with a curious mechanism. It measures time from eternity to the present, without ticking, in utter silence.

 

The exhibition will be accompanied by a catalogue with full documentation.

 

 

Janusz Tarabuła

Born in 1931 in Krakow, he graduated in 1956 from the Painting Faculty at the Academy of Fine Arts in Krakow, taking his diploma from the studio of Professor Czesław Rzepiński. He was a member of the Second Krakow Group. A co-founder of the Nowa Huta Group (1956-61), and a precursor of structuralism in painting (material painting) in Poland. In 1974-1976 he lectured at Maria Skłodowska-Curie University in Lublin, and in 1982 he began running a painting studio at the Academy of Fine Arts in Krakow, where, in 1996, he was made professor. He works in easel and monumental painting, drawings, and graphic art. He was a co-creator of the monument to the Murdered Jews of Lublin, and the creator of frescoes in churches. Janusz Tarabuła’s paintings are found in the National Museum in Krakow, the National Museum in Warsaw, the Studio Gallery collection in Warsaw, and others.

 

 

Janusz Tarabuła, foto: Barbara Płaszewska, 2018

___

 WIDOKI

WYSTAWY

 

WYDAWNICTWO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

RECENZJE:

Ewa Mecner (Artystyczne Spojrzenie): "Znalezione w pracowni, czyli o awangardowych ekseprymentach Janusza Tarabuły"

PATRONI MEDIALNI: