QUIRINGH VAN BREKELENKAM (1622-1669)

LUDZKIE CIEPŁO. Pierwsza wystawa monograficzna

15 grudnia 2023 – 17 maja 2024; Archiwum Galerii Zderzak, Al. J. Słowackiego 58/10, Kraków

Pierwsza wystawa monograficzna

Autorzy katalogu:
Tim Warner-Johnson
 Jan Michalski
 prof. Wayne Franits
 prof. Marcin Polkowski
 dr Aleksandra Sikorska-Krystek
 Henry Havard (1838-1921)
 Katarzyna Wołczyńska

Wersja po polsku kliknij TUTAJ

Zderzak Gallery Archive is pleased to invite you to the first ever exhibition of the Master of the Golden Age under the honorary patronage of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands

on Friday, 15 December 2023, at 1:00 PM

R.S.V.P.
Kindly confirm your attendance by phone (12 257 56 34) or e-mail zderzak@zderzak.pl

Quiringh van Brekelenkam’s first ever monographic exhibition is a surprise for enthusiasts and researchers of Dutch Golden Age painting worldwide.

The exhibition features nine paintings from the Zderzak Collection. Five of them are catalogued in the RKD database, and four are attributed to the Master, including one signed and dated. Our modest exhibition is intended to be, in line with the Zderzak’s tradition of artistic discoveries, the opening of a door – a prelude to a significant retrospective in the painter’s homeland that will show his art in the proper light and establish a canon of works. The paintings come from all periods of his oeuvre and cover almost his entire thematic range.

Our interpretation of Quiringh’s art is innovative, centring primarily on the symbolic space of the clandestine Church – a community of Catholics in Protestant Leiden. We believe that this silent space of values makes the message of Quiringh’s art unique. This subject has not been addressed by contemporary art historians who have mainly focused on the splendour of Golden Age painting. The metalanguage inherent in Quiringh’s art has been neglected, which explains why, until now, no one has attempted to sketch a spiritual portrait of the artist.

Quiringh was a painter dedicated to capturing the lives of working people from the lower classes. His canvases depict the workshops of artisans, stalls of vendors, and household members engrossed in their daily activities. In the 19th century, the French scholar Henry Havard praised Quiringh as “a charming painter to whom we are indebted for so many modest and delicate masterpieces, a skilful and warm-hearted artist, a brilliant and conscientious interpreter of Dutch life.” The essence of Quiringh’s art lies in human warmth, emanating from the evangelical imperative of solidarity: “Bear one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself.” (Galatians 6). This makes him close to the Zderzak Gallery, which was founded in the days of the underground Solidarity movement and amid political repression.

There is a tradition of collecting paintings by Quiringh van Brekelenkam in the history of Polish collecting. Several of the Master’s paintings were once part of the collection of  Stanisław August Poniatowski, the last king of Poland. The royal collection of paintings and an idea of establishing a National Gallery, now more relevant than ever, were our natural inspiration.

Order of the Vernissage:
– simple scientific experiment to set the focus
– welcome by the director of the Archives
– address by Mr Martin van Dijk, chargé d’affaires of the Netherlands Embassy in Warsaw
– display of paintings and enjoyment of their human warmth.

We look forward to your presence.

Archiwum Galerii Zderzak ma zaszczyt zaprosić na pierwszą w historii wystawę Mistrza Złotego Wieku
pod honorowym patronatem Ambasady Królestwa Holandii

w piątek 15 grudnia 2023 o godz. 13:00.
Wstęp wolny.

R.S.V.P.
Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (12 257 56 34) lub mailowo zderzak@zderzak.pl
Przypominamy, że fotografowanie obiektów na wystawie wymaga uzyskania licencji.

Pierwsza w historii wystawa monograficzna Quiringha van Brekelenkama jest niespodzianką dla miłośników i badaczy sztuki holenderskiego Złotego Wieku na świecie. 

Na wystawie zobaczymy dziewięć obrazów z Kolekcji Zderzaka. Pięć z nich jest katalogowanych w bazie RKD z Hagi, cztery są przypisywane Mistrzowi, w tym jeden sygnowany i datowany. Nasza skromna wystawa ma być, jak zwykle w przypadku odkryć artystycznych Zderzaka, otwarciem drzwi – wstępem do dużej retrospektywy w ojczyźnie malarza, która ukaże jego sztukę we właściwym świetle i ustali kanon dzieł. Dobrze się składa, że obrazy pochodzą ze wszystkich okresów twórczości i obejmują prawie cały jej zakres tematyczny.  

Nasza interpretacja malarstwa Quiringha jest nowatorska. Skupia się przede wszystkim na symbolicznej przestrzeni tajnego Kościoła, czyli wspólnoty katolików w protestanckiej Lejdzie. Uznaliśmy, że ta milcząca przestrzeń wartości czyni przesłanie sztuki Quiringha wyjątkowym. Temat nie został podjęty przez współczesnych historyków sztuki, skupionych głównie na splendorze malarstwa Złotego Wieku. Metajęzyk sztuki Quiringha ignorowano, dlatego nikt, aż do tej pory, nie naszkicował duchowego portretu artysty.

Quiringh był malarzem ludzi pracy z niższych klas społecznych. Malował warsztaty rzemieślników, stragany sprzedawców, domowników zajętych codzienną krzątaniną. „Uroczy malarz, któremu zawdzięczamy tak wiele skromnych i delikatnych arcydzieł, artysta zręczny i serdeczny, błyskotliwy i sumienny interpretator holenderskiego życia” – pisał o nim z podziwem i wdzięcznością francuski badacz Henry Havard w XIX wieku. Istotą sztuki Quiringha jest ludzkie ciepło, płynące z ewangelicznego nakazu solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie” (Gal 6). To czyni Quiringha bliskim Galerii Zderzak, założonej w czasach podziemnej Solidarności i politycznego ucisku.

Zbieranie obrazów van Brekelenkama ma swoją tradycję w historii polskiego kolekcjonerstwa. Kilka obrazów należało do Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Królewska kolekcja obrazów i idea powołania Galerii Narodowej, dziś aktualna bardziej niż kiedykolwiek, były dla nas naturalną inspiracją. 

Porządek wernisażu:
– prosty eksperyment naukowy, wprowadzający w sedno sprawy;
– powitanie zebranych gości przez dyrektora Archiwum;
– przemówienie Pana Martina van Dijka, chargé d’affaires Ambasady Królestwa Holandii w Warszawie;
– pokaz obrazów i radosne korzystanie z ich ludzkiego ciepła. 

Zapraszamy!

Galeria czynna od wtorku do soboty w godzinach 12-17:00. 
Wizyty tylko po umówieniu. Na wystawę obowiązują bilety wstępu.
Wstęp wolny: czynni i emerytowani nauczyciele szkół powszechnych.