Caritas, stomatologia

Jarosław Modzelewski – Caritas, stomatologia – tempera jajowa, płótno, 110 x 130 cm, 2020
Jarosław Modzelewski
Caritas, stomatologia
tempera jajowa, płótno, 110 x 130 cm, 2020

Daj mi pić

Jarosław Modzelewski – Daj mi pić – tempera jajowa, płótno, 130 x 150 cm, IX 2020
Jarosław Modzelewski
Daj mi pić
tempera jajowa, płótno, 130 x 150 cm, IX 2020