Caritas, stomatologia

Jarosław Modzelewski – Caritas, stomatologia – tempera jajowa, płótno, 110 x 130 cm, 2020
Jarosław Modzelewski
Caritas, stomatologia
tempera jajowa, płótno, 110 x 130 cm, 2020