„O, lapis angularis”

Zbigniew Makowski – „O, lapis angularis” – tusz, papier, 47,5 x 45 cm, 1997
Zbigniew Makowski
„O, lapis angularis”
tusz, papier, 47,5 x 45 cm, 1997